Maliiganik Tukisiinakvik Maligaligiyit Kivgaqtit

Tapkununga 40 ukiunut Maliiganik Tukisiiniakvik, atuqhugit maligaqnut ikayuqtit havakvit Iqaluitni, pinahuaqhimayai inungnut maligaqnut iliharnit, maligait ihuaqhaqni kivgaqtugatlu kivgaqtuqnit.  Uplumi, 8 ihuinaqtunut maligait hapunniaqtit, 3 ilagit maligait hapunniaqtit, 1 ayuqhaqtunut maligait hapunniaqti, 2 upluq tamaat havaktuk Iqaluitni Innuk apiqhuiyini havaktik tapkuatlu Inuit Apiqhuiyini Havaktit tapkunani 12 Qikiqtaalukmi Nunaliuyut kayuhiyut havanik tapkunani qangiqtuni 40 ukiuni atuqpiaqninut tapkuat pilaqnit nakuamuqnit huniumaittut pinahuaqninut Nunavutmi.

1368370021

Naliakniluniit itiqtauhimaguvit, qanugilihimaguvitilagiinut kivgaqtinut, tammaiyaqnik havaqnik anitauyumayaqnikluniit iglugiyaqnit, tapkuat hapunniaqtit, apiqhuiyini havaktit aulattiyilu havaktit talvani Maliiganik Tukisiiniakvik pipkalaqtatit akiitumik, piyagakittumik tuhagakhanik kivgaqtuiniqmikluniit atulaktitlutit tahapkununga apiqhuiyinut havagutinut.

Inilgit igluqpakmi 1104B talvani Inuksugait Plaza Iqaluitni, Maliiganik Tukisiinakvikkut appisia angmaumayuq Hannangautmin Tallimiunmun, 9 uplaakut tikitlugu 5 unnukhaq (umikhimayuq uplumitaqniup ikaqniani). Naliaknik upaklugitluta hivayaqlutaluniit naliaknut akiittukkut nappaptingni quyagitnaq Nunavutmi. Itiqtauyuqarniqat, hapunniaqtit uqaqviulat 24 ikagani upluq tamaat, 365 uplut ukiunga atuqlugit tapkuat Maligaligiyit Katimayit akiittuq maligaligiyit hivayauta nappaa.

Tamaita maligaliginiqmun tuhagakhat hatqiqtitailu piqaqnit akiittumik*

*Pinahuaqhugit pitaqnit maligaqnut uqautyauni, tukhigaut maligaqnut ikayutit piyalgit angiqtaulutiklu piplugit kiinauyaliqutinut pilattiaqninutlu malikhugit