Kivalliq Maligait Kivgaqtit

Kivalliq Maligait Kivgaqtit inilgit talvani 18-4 Avinngaq Street ( ilihimayauyuq nunalikni tamnaunia “tamna nutaq tungurtuq igluqpak”), Kangiqhiniq, Nunavut.

Tamna aapisia piqaqtitai ihuinaqtut maligait kivgaqtuqni nunaliuyuni Kangiqhiniq, Qamanittuaq, Igluligaqyuk, Nauyat, Arviat, Salliq tamnalu Tikigaqyuaq. Piqaqtugut pingahunik nunaliuyuni ihuinaqtunut hapunniaqtit havaktut talvani Kangiqhiniqmi appisiptingni aulaqpaktut ahiinut nunaliuyunut apiqhuiyinut apiqhuiyaqtuqninut qakutikkutlu ahiini pivikhaini.

1422646516

Malguk nunaliuyunitavut ilagit maligait hapunniaqtit piqaqtitai ilagit maligait kivgaqtutai kivgaqtugaqnut, piplugit maligait ikayugutit titigaqtat, humiliqak Nunavutmi. Kiuvakmiyavut tamna akiittuq Ilagit Maligait Hivayaqvia Nunavutmun nunaliuyunut humiliqak nunatagauyumi piqaqtitnilu nainaqhimayut uqautyaunit ilagit maligait uqaqatigiknit akiittumik.

Kangiqhiniqmi aapisivut havaktit ilalgit titigaqti/aulatyutinut ikayuqti. Piqaqtugut malguknik nunaliuyuni apiqhuiyinut havaktik tamnalu atauhiq Arviatni tamna ikayuqniaq tamaitnut piplugit havat talvani hilataanilu apiqhuiyut ilautitlugit maligait ikayugutit tukhigautit tuniuqaqnitlu titiqat.

Kivalliq Maligaligiyit Kivgaqtit piittut ayuqhaqtunut/inuliqutinut hapunniaqti kihimik tugaqtitai kivgaqtutit naamaktumun hapunniaqtimun ahiini malguk maligaligiyit havakvik Nunavutmi. Pipkaiyuguttauq angiqtiulaqtumik upinaqtunut atiliugialiknutlu kivgaqtutinik inungnut ilaulanut inmingnik aapisiptingnut.

Appisivut angmaumayuq talvanga Hananngautmin Tallimiunmun 9:00 uplaakut-5:00 unnukhaq Umikhimayugut haalitiqnagangat tamapyaklu Kulaisimaqvikmi ilihaqvit nutqangaviani ukiuq tamaat.