Kitikmeot Maligaligiyit Havakvia

Iniqaqtuq tahamani Nigingani hinaani Kiilliniq Qikiqtaq, tamna Kitikmeot Maligaligiyit Havakvia Ikaluktutiakmi aliahuktut pihimani Kanataup Ukiurtaqtumitniqpanga Maligaligiyit Ikayugutit Havakvia.

Tamna havakvik kivgaqtuiyuq tahamunga Kitikmeotni tahamani Uataani Ukiurtaqtuq, tamna 5 nunaliuyunik ilalik. Tamna aturniqha aapisia tapkuat KLC-kut talvanittuq Ikaluktutiakmi, kihimiktauq aapisiqaqmiyugut ilikkuqtumik aapisiinik atuni tapkuat ahiini Kitikmeot nunaliuyut; Kugluktuk, Taloyoak, Uqhuqtuuq tamnalu Kugaaruk. Atuni ilikkuqtut aapisit havaktilgit taphuminga Apiqhuiyinut havaktimik, tamna kivgaqtuiyuq tapkununga hapunniaqtit Ikaluktutiakmi ahiiniluniit havakvikni tuhaumaninut kivgaqtugat atuqpiaqninut tapkuat ilauyut nunaliuyunut pivaknit maligaqnut kivgaqtutinik piyaqaqtainik piyagangata hapunniaqtit tapkunaningittugaluit nunaliuyuni.

1368369716

Tamna aturniqpaq aapisiat tapkuat KLC-kut tamaitnik havaktilgit tapkuninga hitamanik hapunniaqtit malguklu aulatyutinut havaktit. Piqaqtugut 2 ihuinaqtunut hapunnikhimanahuanik  hapunniaqtinik havakpaktai tapkuat apiqhuiyit apiqhuiyaqtuqninut tamaitni nunaliuyuptingni,  tamna ilaginut hapunniaqtia pipkaiyuq uqautyiniqmik havaginilu ilagit maligait pityutit, tamnalu ayuqhaqtut/inuliqutit hapunniaqti havakpaktai titiqat igluqpaliuniqmun/atuqtuaqtunut pityutit, havaktut maligait ihuilgui inungnutlu pilagutai unniqlutit tahapkuatlu ahiilu hunat.

Piqaqmiyuguttauq upluq tamaat apiqhuiyini havaktimik Ikaluktutiakmi havalik ikayuqninut tapkuat hapunniaqtit hananiyaqnit apiqhuiyaqtuqtunut, nanini kivgaqtugat, kivgaqtuiniqmiklu nunaliuyuni ilauyunut. Tamna nutaq ilagiaguta tapkununga KLC-kut havaktia aapisiptingni maniyauyuq tamnalu Nunaliuyuni Havagutit Kamayiuyuq. Pinahuaqtavut, atuqhugit havagiyauyut, ikayuqninut hanatyuhikhat atuqpalianilu havagutit tahamani Kitikmeotni tapkuat ihuaqutauniat kivgaqtugaptingnut nunaliuyunutlu nayuqtaptingnut.

Atuqniqpavut aapisi inilik talvani 23 Mitik Street Ikaluktutiakmi aapisivutlu ikaqnit tapkuat 9 uplaakut tikitlugu 5 unnukhaq, Hananngautmin tikitlugu Tallimiutmun.