Tapkuat Maligaligiyit Kivgaqtit Katimayit Nunavutmi

Tapkuat Maligaligiyit Kivgaqtit Katimayit Nunavutmi (LSB-kut) kuapurisanguqtauhimayut talvani Julai 2000, malikhugit nakataani 3(1) tapkuat Maligaligiyit Kivgaqtit Piquyat, R.S.N.W.T. 1988, c-14.  Tapkuanguplutik nunatagauyup maligaliqiniqmun ikayuqtit upalungaiyautit, LSB-kut havalgit piqaqtitninut maligaliginiqmun kivgaqit tahapkununga kiinauyaliqutinut pilaqtunut Nunavummiut tahapkunani ihuinaqtunut, ilagiit inuliqutitlu maligait.

LSB-kut aulatauyut tapkunanga nunatagauyumi Katimayini Katimayit ilaqaqtut taphuminga Kavamatkut Nunavut kivgaqtiat, tamna Maligait Katimayit Nunavutmi kivgaqtiat, pingahut nunaliit avikhimanini kivgaqtit, malguklu katimayiulaktuk.  Taphuma GN-kut Minihitauyuq Apiqhuiyinut tikkuaqtai tamaita LSB-kut Katimayini katimayit.  Maligaliginiqmun kivgaqtit piqaqtitiyut atquhugit pingahut nunaliit avikhimanini havakvit, atuni piqaqtut nunaliit avikhimanini katimayini katimayinik.  Pigaluaqtitlugit LSB-kut inungnut kiinauyaqaqtitaunit pingittut kavamatkutnut timigingitai – inmiguqtut inungnut havaktit aulayut inmingnik.

LSB-kut nunaliit avikhimanini maligaliqutinut ikayuqtit havakvit inilgit talvani Ikaluktutiak (Kitikmeot Maligaligiyit Havakvia), angiqhiniq (Kivalliq Maligaligiyit Kivgaqtit), tamnalu Iqaluit (Maliiganik Tukisiiniakvik).  Atuni havakvit havaktilgit ilaqaqtitlugit ilagiit ihuinaqtutlu hapunniqtinik, aulatyutinut ikayuqtit, apiqhuiyinutlu havaktit.  Apiqhuiyini havaktit inilgit tamatkikni havakvikni nunaliuyunilu.

Ilagiplugu havaktinut hapunniaqtit, LSB-kut kayuhiyut atuqninik inmiguqtut hapunniaqtinik (havaktiungittut hapunniaqtit) pitaqninut atuquyaunit kivagqtugauyut, ihuityutaunit, tapkuat Apiqhuiyit, ilavallianitlu tikittaqtut atugakhaliat.